Máy cán màng co EVA-TPU
Máy cán màng co EVA-TPU
Máy cán màng PET
Máy cán màng PET
Máy cán màng APET
Máy cán màng APET
Máy cán màng
Máy cán màng
Máy cán màng co
Máy cán màng co
Máy cán màng co1 khổ 1,5m
Máy cán màng co1 khổ 1,5m
Máy cán màng co 2 khổ 1,5m
Máy cán màng co 2  khổ 1,5m
Máy cán màng co 3 khổ 1,5m
Máy cán màng co 3 khổ 1,5m
Máy cán màng LSM
Máy cán màng LSM
Máy cán màng
Máy cán màng
Máy làm nắp cốc
Máy làm nắp cốc