Máy cán màng co EVA-TPU
Máy cán màng co EVA-TPU
Máy cán màng PET
Máy cán màng PET
Máy cán màng APET
Máy cán màng APET
Máy cán màng
Máy cán màng
Máy cán màng co
Máy cán màng co
Máy cán màng co1 khổ 1,5m
Máy cán màng co1 khổ 1,5m
Máy cán màng co 2 khổ 1,5m
Máy cán màng co 2  khổ 1,5m
Máy cán màng co 3 khổ 1,5m
Máy cán màng co 3 khổ 1,5m
Máy cán màng LSM
Máy cán màng LSM
Máy cán màng
Máy cán màng
Máy định hình các loại sản phẩm
Máy định hình các loại sản phẩm
Máy làm cốc nhựa tự động
Máy làm cốc nhựa tự động
Máy định hình , máy xếp cốc nhựa
Máy định hình , máy xếp cốc nhựa
Máy làm nắp cốc nhựa
Máy làm nắp cốc nhựa
Máy hút chân không định hình các loại sản phẩm
Máy hút chân không định hình các loại sản phẩm